KAMU İHALE HUKUKU

Kamu hukukuna tabi olan, kamunun denetimi altında bulunan, kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak usul ve esasları düzenleyen kamu hukuku dalıdır.


Kamu ihale hukukunun unsurlarından ilki kamu hukukuna tabi olma kavramıdır. Bu unsur muhtemel hukuki ilişkinin tespitinde önemli olup taraflardan birinin devlet, diğerinin ise şahıs olması ve devlet olan tarafın kamu gücünü kullanarak yüksek otorite ile bu ilişkide yer alıp almadığı noktasında toplanmaktadır. Şayet devlet bu gücünü kullanıyorsa bu ilişki kamu hukukuna tabi olmakta kullanmadığı durumlarda ise artık bir özel hukuk ilişkisi halini aldığı anlaşılmaktadır. Bir diğer unsur ise kamu denetimi kavramıdır. Bu kavram açsından önemli olan husus kamu denetimi kavramının tek başına yeterli olmadığı aynı zamanda bir kamu kurum ve kuruluşu sıfatı ile birlikte değerlendirilmesi gereğidir. Bu unsur her somut olayda dikkatlice değerlendirilmelidir. Son unsur ise kamu kaynağı kavramıdır. Kamunun gücüne dayalı olarak yasal bir mükellefiyet ve yükümlülük gereği kamu kurum ve kuruluşlarınca elde edilen kaynağa verilen isimdir. Kamu kaynağı ile beslenen tüzel kişiliklerin aynı zamanda yine kamu kurum ve kuruluşu olması gereği göz ardı edilmemelidir.

Kamu ihale mevzuatı uyarınca kabul edilen tüm kamu kurum ve kuruluşlarının mal alımları, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili konular Kamu ihale hukukun kapsamını oluşturmaktadır. Söz konusu ilişkilerin sözleşme haline gelmesi de ayrı bir süreci başlatmakta bu süreçte yine kamu ihale hukukun alt dalı olan kamu ihale sözleşmeleri hukukuna girmekte aynı isimdeki kanundaki usul ve esaslara göre düzenlenmektedir. Kamu ihale sözleşmeleri ise bir tarafı devlet ve diğer tarafı şahıs olmasına karşın bazı yönlerden özel hukuk ilişkisi kapsamında kalmakta, sözleşmeye aykırılık ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda düzenlenen bir kısım yönlerden ise kamu hukuku niteliğinde bulunan sözleşmelerdir. Bu ayrıma ilişkin detaylı açıklamalar diğer yazılarımızda yer almaktadır.

Kamu ihale hukuku sınırlanması güç ve geniş bir mevzuata sahip olup, yukarıda sayılan kanunlar dışında; devlet ihale kanunu, Kamu mali yönetim ve kontrol kanunu, sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu, iş kanunu ve ilgili yönetmelikleri de içeren geniş bir mevzuat kaynağına sahip olduğundan ortaya çıkan uyuşmazlıklar dikkatlice incelenerek çözüme kavuşturulmalıdır.

Büromuz; ihalelere hazırlık işlemleri, ihalelere girilmesi, ihale sözleşmelerinin imzalanması, ihale iptali davalarının takibi, Kamu İhale Kurumu Kararlarının iptali ve sair ilgili konularda hizmet vermektedir.