İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İşçi hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işveren-işçi ilişkileri ile ilgilenen hukuk dalıdır.

Daha Fazla

BORÇLAR HUKUKU

Haksız fiilden, sözleşmeden ve sebepsiz zenginleşmeden kaynaklanan ve borç ilişkisi adı verilen hukuki ilişkiler ile ilgilenen hukuk dalıdır. Borç ilişkisi ise, tarafların alacaklı ve borçlu olarak adlandırıldıkları sayıları sınırlı olmayan süreli sosyal ilişkilerdir.

Daha Fazla

TİCARET HUKUKU

Ticaret, endüstri ve hizmet sektöründeki faaliyetleri düzenleyen hukuk dalıdır. Ticaret hukuku ile ilgili düzenlemeler genel olarak Türk Ticaret Kanununda düzenlenmiş olmakla birlikte, özel kanunlarda da ticaret hukukuna ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Daha Fazla

İCRA İFLAS HUKUKU

Alacaklının talebi üzerine, borcunu ödeyemeyen borçlunun devlet zoruyla taşınır ve taşınmaz varlıklarına el konarak alacağın karşılanmasını konu alan hukuk dalıdır.

Daha Fazla

MİRAS HUKUKU

Ölüm, gaiplik kararı veya ölüm karinesinin varlığı halleri ile kişilerin malları üzerinde yapmak istedikleri ölüme bağlı tasarruflar mirasa konu mallarının (tereke) yasal mirasçılar ve diğer mirasçılar arasında ne şekilde paylaştırılacağını, borçlarının nasıl ve hangi sırayla ödeneceğini inceleyen bir hukuk dalıdır.

Daha Fazla

İDARE HUKUKU

İdare hukuku, temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır.

Daha Fazla

VERGİ HUKUKU

Kamu hizmetlerinin finansmanında çeşitli kaynaklardan elde edilen kamu gelirlerinden yararlanılmaktadır. Günümüzde kamu harcamaları, kamu hizmeti gören devletin lehine olarak kanundan doğan bir alacak hakkı olarak nitelendirilen vergilerle finanse edilmektedir.

Daha Fazla

KAMULAŞTIRMA HUKUKU

Anayasa’nın 35. Maddesinde düzenlenen mülkiyet hakkı temel haklardan olup, bu hak ancak kamu yararı amacıyla ve kanunla sınırlandırılabilir. Kamu yararı amacıyla mülkiyet hakkının sınırlandırılması da ancak kamu yararı kararı ile olabilir ki, bu da kamulaştırma işlemini gündeme getirir.

Daha Fazla

İMAR HUKUKU

İmar hukuku, idare hukukunun bir alt dalı olmakla birlikte sadece idare hukukunu ilgilendiren bir hukuk dalı değildir. Hem hukuk dalları bakımından çok boyutludur hem de diğer bilim dalları ile çok sıkı bir ilişki içerisindedir.

Daha Fazla

SPOR HUKUKU

Spor Hukuku, sportif faaliyetlerle ve sportif örgütlerle ilgili hukuk kurallarını sistematik bir şekilde inceleyen hukuk dalıdır.

Daha Fazla

AİLE HUKUKU

Aile hukuku, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ikinci kitabında düzenlenmiş ve özel hukukta da önemli yer tutan bir hukuk dalıdır. Aile hukukunun başlıca konuları;

Daha Fazla

SİGORTA HUKUKU

Sigorta, kişilerin ileride gerçekleşme ihtimali olan çeşitli olaylar sonucunda katlanılması zor masraf ve zararlardan korunması ilkesine dayanan bir kavramdır.

Daha Fazla

TÜKETİCİ HUKUKU

Tüketici hukuku çağımızın en önemli ve sürekli genişleyerek diğer hukuk dallarıyla olan ilişkisini arttıran, gündelik yaşamda sıklıkla karşılaşılan uyuşmazlıkları kapsadığından, insanın yanlış yönlendirilmeye en açık olduğu hukuk dalıdır.

Daha Fazla

FİKRİ HAKLAR HUKUKU

Fikri Haklar hukuku, yaratıcı bir faaliyet ile ortaya çıkarılan ve maddi bir cisim üzerine tutunmuş olup olmamasına bakılmaksızın; kendi başına, bağımsız, soyut nitelikteki bir mülkiyet hakkının; varlığı ve korunması üzerine eğilen bir hukuk dalıdır.

Daha Fazla

KAMU İHALE HUKUKU

Kamu hukukuna tabi olan, kamunun denetimi altında bulunan, kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak usul ve esasları düzenleyen kamu hukuku dalıdır.

Daha Fazla

CEZA HUKUKU

Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen bir kamu hukuku dalıdır. Genel ve özel ceza hukuku olarak ikiye ayrılır (ceza genel ve ceza özel olarak da ifade edilmektedir).

Daha Fazla

SAĞLIK HUKUKU

Sağlık Hukuku, sağlık personelinde sorumluluk bilincini öne çıkararak sağlık hizmetinin varlığı, sunumu, hasta ve hekim hakları ile kişinin temel haklarını birlikte ele alan bir tıp hukuku dalıdır.

Daha Fazla

BİLİŞİM HUKUKU

Bilişim Hukuku, dijital hale getirilmiş bilgi, program veya ürünlerin paylaşımı, bu paylaşımın hangi mecrada hangi kurallar çerçevesinde yapılacağı ve bu hususlarda ortaya çıkacak uyuşmazlıklar ile ilgilenen ve en büyük dijital paylaşım yolu olan internet hukukunu da içine alan bir hukuk dalıdır.

Daha Fazla

TAŞINMAZ (GAYRİMENKUL) VE İNŞAAT HUKUKU

Gayrimenkul Hukuku, taşınmaz mallar üzerindeki kişiye veya taşınmazın kendine bağlı haklar ile ilgili kendiliğinden veya satış, kira, eser vb. gibi sözleşmelerle ortaya çıkabilecek tüm uyuşmazlıkları kapsayan bir hukuk dalıdır.

Daha Fazla