Önemli Bilgiler


Malpraktis Davaları

Malpraktis kavramı, tıp literatüründe, “tıbbi hata” anlamına gelen teknik bir terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Tıbbi hata ile kast edilen, bir doktorun mesleğini icra ederken; tedbirsizlik, dikkatsizlik, meslekte acemilik veya tıp mesleğinin ve biliminin kurallarına uymama sonucunda tedavi ve bakım standartlarına aykırı nitelikteki davranışları ile hastasına zarar vermesidir.

Devamı

Asfalt Katılım Payı

Halk arasında, "asfalt katılım payı" ya da "asfalt parası" olarak bilinen "Yol Harcamalarına Katılma Payı" 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 86. maddesinde düzenlenmiştir. Asfalt Katılım Payı ya da Kanundaki adıyla, Yol Harcamalarına Katılma Payı; Belediyelerce veya Belediyelere bağlı müesseselerce, yolların düzenlenmesi amacıyla gerçekleştirilen bayındırlık hizmetinin giderlerine katkı olarak, bu yoldan yararlanan gayrimenkul...

Devamı

Tasarrufun İptali Davası

Tasarrufun iptali davası Kanundaki ismi ile “İptal Davası”; iflas etmek üzere olan veya yakın zamanda mallarına haciz konulması ihtimali bulunan borçlunun, alacaklılarından mal kaçırma amacıyla, mallarının haczinden ya da hakkında iflas kararı verilmeden önce yaptığı tasarruf işleminin alacaklı tarafından açılabilecek bir dava ile alacak ve fer’ileri nispetinde iptal edilmesidir.

Devamı

Yargı Harçları

Mahkemelerin yürüttükleri yargısal faaliyet ve işlemler parasız değildir. Devletin mahkemelerin sunduğu yargı hizmetine karşılık olmak üzere aldığı paraya HARÇ denir. Tarafların arasında herhangi bir uyuşmazlık söz konusu olduğunda, yargılama süresince tarafların ödemesi gereken birçok harç ortaya çıkmaktadır.

Devamı

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi

I. GENEL OLARAK Bakım alacaklısının, bakım borçlusunun kendisine hayatı boyunca bakıp gözetmeyi üstlenmesine karşılık bir malvarlığı değeri devretmeyi üstlendiği sözleşmeye, ölünceye kadar bakma sözleşmesi denir...

Devamı

Borcun Gereği Gibi İfa Edilmemesi

6098 sayılı TBK’nın “Borcun İfa Edilmemesi” başlığı altındaki 112. Maddesinde “Borç hiç veya gereği gibi ifa edilmezse borçlu, kendisine hiçbir kusurun yüklenemeyeceğini ispat etmedikçe, alacaklının bundan doğan zararını gidermekle yükümlüdür.” hükmüne yer verilmiştir....

Devamı

Genel Kredi Sözleşmeleri

Genel Kredi Sözleşmeleri,kredi müşterisiyle banka arasında kurulan,müşterinin talebiyle kurulacak kredi sözleşmesinden bağımsız ancak kurulacak kredi sözleşmesinin koşullarını barındıran nitelikte sözleşmelerdir...

Devamı

Nama İfaya İzin

Nama ifaya izin verilmesi, yalnızca yapma veya yapmama borçlarında söz konusu olabilir. Eğer ki borçlu bir şey yapma borcunu yerine getirmezse, alacaklı giderleri borçluya yükletilmek üzere borcun kendisince yerine getirilmesini isteyebilecektir....

Devamı

Yargıtay Kararları Işığında Fazla Çalışma

4857 sayılı İş Kanunu'nu uyarınca fazla çalışma, kural olarak haftalık kırk beş saati aşan çalışmalar olarak tanımlanmıştır. (md. 41) Yine aynı hükümde düzenlendiği üzere her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir. Yani bir işçinin fazla çalışma yapması durumunda, yapmış olduğu her bir fazla çalışma saati için normalde aldığı ücretin 1,5 katı tutarında ücret işçiye ödenmelidir...

Devamı