SPOR HUKUKU

Spor Hukuku, sportif faaliyetlerle ve sportif örgütlerle ilgili hukuk kurallarını sistematik bir şekilde inceleyen hukuk dalıdır.


Yukarıda belirtilen özet tanımdan ayrıntıya indiğimizde ise, Spor Hukukunun konusunu; sporcuların hak ve yükümlülüklerini düzenleyen kuralları, spor kuruluşlarının yapısı, faaliyetleri ve aralarındaki ilişkileri, antrenörler başta olmak üzere, sportif yaşamı yönetenlerin eylemlerini, yükümlülüklerini ve sorumluluklarını, spor gerçek ve tüzel kişilerinin davranışlarını, sporda adil oyun ilke ve uygulamalarını, sporda yargı organlarının hukuksal varlığını ve bunların ihtilafları usul ve esastan çözümleme kurallarını içeren bir hukuk dalıdır.

Spor hukukunun bazı karakteristik özellikleri bulunmaktadır. Ulusal ve Uluslar arası spor örgütlerinin kendi devletlerinin hukukundan bağımsız olarak kendi spor dallarına ilişkin düzenlemeleri ayrıntılı biçimde yapabilmeleri, Spor hukukunun kendi kendini düzenleyen bir sisteme sahip olması anlamına gelmektedir. Diğer taraftan Ulusal ve Uluslar arası spor örgütlerinin kuralları ile ulusal ve uluslararası hukuk kuralları aynı anda ve birlikte yürürlükte olması durumu, spor hukukunun çift yapılı olması özelliğinden kaynaklanmaktadır. Karma bir hukuk dalı özelliği taşıyan spor hukukunda; medeni hukuk, fikir ve sanat eserleri hukuku, ticaret hukuku, rekabet hukuku ve daha başka birçok hukuk alanıyla da karşılaşılmakta olup, hukuk dalları açısından bir sınırlama yapılamamaktadır.

Ülkemizde en çok karşılan spor hukuku uyuşmazlıklarını; toplumsal ilgi, ekonomik pay ve hacmi nedeniyle futbol uyuşmazlıkları oluşturmaktadır. Bu uyuşmazlıklar sporcu ve spor kulübü veya çalıştırıcı ve spor kulübü arasındaki hak edişlerin ödenmemesi nedeniyle başvurulan uyuşmazlıklardır. Futbol sektöründeki uyuşmazlıkların, niceliği, acele çözümlenme ihtiyacı dikkate alınarak özel nitelikte bir başvuru mekanizması oluşturulmuştur. Söz konusu uyuşmazlıklar için başvuru mercii Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde kurulmuş olan Uyuşmazlık Çözüm Kuruludur. Bir başkan ve iki üyenin incelemeleri sonucunda, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kabul edilen talimatname ve ilgili mevzuat uyarınca oy çokluğuyla karar verilmektedir. Taraflar, verilen kararlara karşı tahkim kuruluna başvurabilmektedirler.

Büromuz; Spor Hukuku dalında, ulusal ve uluslar arası alanda oluşan disiplin, hak ve alacak uyuşmazlıkların çözümü ve sözleşmesel ilişkilerin tesisi konularında hizmet vermektedir.